2280462 - Verordening tarieven sportaccommodaties 2019

Jaarlijks worden de huurtarieven voor sportaccommodaties vastgesteld via de 'Verordening tarieven sportaccommodaties'. Voor 2019 zijn de tarieven op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 2018:
- Er wordt een inflatiecorrectie van 0.6% toegepast op de tarieven, dit is afgesproken in de kadernota 2019-2022
- Er zijn nieuwe tarieven toegevoegd voor de huur van het nieuwe sportbad, en een aantal tarieven voor incidenteel gebruik zijn met elkaar in lijn gebracht.
- De tarieven zijn door een Rijksbesluit per 1 januari 2019 vrijgesteld van btw. Dit heeft als gevolg dat gemeentelijke investeringen in sportaccommodaties duurder worden, omdat deze inkoop btw niet meer kan worden teruggevorderd. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door het Rijk. Naar verwachting is deze compensatie niet voldoende om de lasten in de sportbegroting volledig op te vangen. Daarom worden de huurtarieven met 6% verhoogd. De lasten voor verenigingen en andere gebruikers blijven daardoor gelijk omdat er geen 6% btw meer afgedragen wordt.
- Vanaf 2020 wordt de 'Verordening tarieven sportaccommodaties' vervangen door een tarievenlijst die het college vaststelt. Bij huurovereenkomsten voor andere accommodaties worden de huurtarieven al door het college vastgesteld. Het ligt het voor de hand de werkwijze te uniformeren. Formeel ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van overeenkomsten ook bij het college. Deze tarievenlijst zal bij de begroting worden gevoegd en op die manier worden gedeeld met de raad, waarbij de raad in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen in te brengen.

Op agenda van

Gemeenteraad vervallen op 20-11-2018

Gemeenteraad op 4-12-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.