2336083 - Budgetoverheveling 2018

Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze - onder voorwaarden - over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Over 2018 is een aantal voorstellen gedaan.

Op agenda van

Gemeenteraad vervallen op 26-3-2019

Gemeenteraad op 9-4-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.