2229278 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2)

Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 wordt geactualiseerd. Het plangebied Vooroorlogse wijken ligt als een schil rond de binnenstad. Van het eerste deel, het deel ten westen van de Uitslagsweg is het bestemmingsplan in 2017 vastgesteld. Het tweede deel, ten oosten van de Uitslagsweg, heeft het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 4 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2)", die als bijlage in het bestemmingplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) is opgenomen, is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) op één punt te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2)”. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit actualisatieplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt B op 16-1-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Hugo Koetsveld, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Edith van der Brugh (Pro Hengelo), Bastiaan van het Reve (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Collin Kok (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV).
Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college en wordt ambtelijk ondersteund door mevr. Bouwhuis (juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening gemeente Hengelo).
Insprekers; dhr. Scherphof en dhr. Sombekke

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.