2289805 - Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van zonnepanelen Oelersteeg 23

Op 29 juni 2018 is door Stichting Twickel een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Oelersteeg 23. In 2017 is gestart met de verbouw van de bestaande voormalige boerderij. Hierbij is extra aandacht gegeven aan het aspect duurzaamheid. Dit vanuit de visie van de Stichting Twickel om duurzaam om te gaan met haar cultuurlandschap en de bebouwing. De stichting Twickel plaatst tot op heden geen zonnepanelen op de daken van de Twickelboerderijen. Dit vanwege de verstoring met de rode dakpannen. Bij dergelijke situaties wordt gezocht naar een grondopstelling die geen afbreuk doet aan het landschap en de gebouwde omgeving. In deze situatie is daar sprake van. De aangevraagde vergunning past niet in het geldende bestemmingsplan.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat, dat het college in bepaalde gevallen van het bestemmingsplan af mag wijken. Het plan moet dan zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven. Vóór het opstellen van het ontwerp-besluit moet een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken op afspraak de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de overige stukken inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afweging van eventueel ingediende zienswijzen zal een definitief besluit worden genomen op de aanvraag omgevingsvergunning.

Op agenda van

Gemeenteraad op 4-12-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.