3259676 - Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest Twente

De beleidsnotitie “regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” is gezamenlijk opgesteld door de gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Borne, Wierden, Enschede en Almelo. Er was veel verschil in beleid binnen de deelnemende gemeenten. Met name voor erven die dichtbij de gemeentegrenzen liggen kan dit beperkend zijn, aangezien soms aan de andere kant van de gemeentegrens andere mogelijkheden zijn. De “regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” vervangt het huidige beleid “criteria Rood voor Rood”, “criteria vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen” en “criteria nieuwe landgoederen”. De beleidsnotitie “regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente” wordt in iedere deelnemende gemeente afzonderlijk in procedure gebracht en vastgesteld door de gemeenteraden.
De concept beleidsnotitie "regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente", heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn geen reacties ingediend. De raad wordt voorgesteld de beleidsnotitie "regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente" vast te stellen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 1-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Frank Peters, Griffier Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling en Nuri Akfidan (beiden CDA), Maikel Kessing (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jeannet Nijhof (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie). Namens het college is wethouder Gerrits aanwezig.

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.