3239218 - Bestemmingsplan Broek, Noordrand en beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad

Het plangebied ligt aan de noordelijke rand van Broek Noord en is het sluitstuk van de wijk. Het plangebied wordt begrensd door de Duizendpoot, de Sprinkhaan en de Bijenkorf. De mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied is op hoofdlijnen al voorzien in de nu geldende bestemmingsplannen, maar de feitelijke ontwikkeling daarvan heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Het oorspronkelijke plan voor het gebied bestond uit de realisatie van 110 grondgebonden woningen. Echter, de voorliggende locatie is één van de locaties waar de gemeente, in het kader van deprogrammeren, het aantal woningen naar beneden heeft bijgesteld. In voorliggend plan wordt het aantal nog te realiseren grondgebonden woningen dan ook teruggebracht naar maximaal 84 woningen.
Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken.
Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn in totaal 14 zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Broek, Noordrand en ontwerp beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad' is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Broek, Noordrand’. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 31-8-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door: Rogier Jacobs (Projectleider).
Overige sprekers: De heer Brand (bewoner).

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Ingetrokken