2175813 - Rekenkameronderzoek ‘Grip op Afval’

De gezamenlijke rekenkamercommissie van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal hebben in 2017 onderzoek laten doen naar de uitvoering van het afvalbeleid door uitvoeringsorganisatie Twente Milieu. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Het eindrapport met aanbevelingen van de samenwerkende rekenkamers is aangeboden aan de deelnemende raden en colleges. De gemeenteraad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen en het college opdracht te geven hieraan uitvoering te geven.

Op agenda van

Politieke Markt A op 22-11-2017
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Onno Fiechter; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Edith van der Brugh (ProHengelo), Liesbeth Kok (VVD), Jan Vis (CDA), Bente Nijland (PvdA), Maarten van Rossum (D66), Jan Evers (GroenLinks), Vincent Mulder (SP), Annie Doornbos (BurgerBelangen), Egbert Alkema (ChristenUnie), Stan Horsthuis (Lijst Horsthuis), Leo Janssen (Lokaal-Hengelo)
Namens het college aanwezig: wethouders Marcel Elferink en Mariska ten Heuw, ambtelijke ondersteuning door: Henkjan Fikken.
Overige sprekers: Melis Jan Gilde, Eddy van Essen, Han Sie-Dhian-Ho, Ben Puylaert.

In de politieke markt is deze zaak besproken tezamen met zaak '2179743' Afvalmonitor 1ste helft 2017.

Geconcludeerd is dat het rekenkameronderzoek nogmaals wordt geagendeerd voor bespreking in een politieke markt zodat de fracties en het college goed kunnen uitwisselen over het voorliggende rapport en de daaruit voortkomende aanbevelingen.

Politieke Markt B op 17-1-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Bas van Wakeren (ProHengelo), Liesbeth Kok (VVD), Jan Vis (CDA), Bente Nijland (PvdA), Ilhan Çetinkaya (D66), Elske Mooijman (GroenLinks), Vincent Mulder (SP), Annie Doornbos (BurgerBelangen), Egbert Alkema (ChristenUnie), Ben van Veen (LokaalHengelo).
Namens het college aanwezig: wethouder Mariska ten Heuw.
Overige sprekers: Nico Groenendijk (Voorzitter Rekenkamercommissie), Roel Jaarsma, Eddy van Essen, Melis-Jan Gilde

Na de oordeelsvormende bespreking in de Politieke Markt heeft een aantal fracties aangegeven het stuk nog mee terug te nemen en mogelijk te komen met een voorstel tot aanscherping van het raadsbesluit.

Gemeenteraad op 30-1-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld