2326778 - Voorbereidingskrediet sloop gemeentelijke (voormalig school) panden Bandoengstraat 7

De Openbare Scholengemeenschap (OSG) heeft de panden aan de Bandoengstraat 7 verlaten per 1 oktober 2018. Zij hebben de leerlingen van Het Gilde College verhuisd naar het C.T. Stork College aan de Fré Cohenstraat.
Het schoolgebouw aan de Bandoengstraat is ooit gebouwd om een onderkomen te bieden aan de toenmalige LTS. Het pand heeft de laatste jaren dienst gedaan als school voor het voortgezet onderwijs. Het pand is in zijn geschiedenis vaak verbouwd en heeft ook verschillende noodgebouwen toegevoegd gekregen.
Hergebruik van het hoofdgebouw als schoolgebouw is met de lage gebruiksstandaard (laag comfort) en de gebruikte materialen geen optie. De laagbouw (barakkenbouw) is later gebouwd met een tijdelijk karakter echter dit karakter is ingeruild voor een definitieve. De kwaliteit is matig tot slecht en zal in de huidige staat niet kunnen voldoen aan de eisen gesteld aan onderwijshuisvesting.
Vanwege een aantal redenen (ontbreken programma, hoge leegstandskosten, vandalisme/inbraak enz.) is geconcludeerd dat sloop van de huidige gebouwen op deze locatie in alle gevallen de beste optie is.
Om dit pand op een goede manier te kunnen slopen zal het op professionele wijze in kaart moeten worden gebracht om vervolgens gesloopt te worden. Na de sloop kan het kavel gebruikt worden als bouwkavel. Vanuit onderwijshuisvesting wordt gekeken of hier nieuwbouw voor een school locatie kan plaatsvinden.
Om deze werkzaamheden goed voor te bereiden moeten kosten worden gemaakt. Na de sloop kan het kavel naar gelang de wensen gebruikt worden als potentieel bouwkavel voor een mogelijke nieuwe school en/of wellicht voor kavel(s) voor andere doeleinden.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.