2359921 - Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen oprichten kalverstal Sluitersdijk 24

Op 5 januari 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een kalverstal aan de Sluitersdijk 24. De aangevraagde vergunning past niet in het geldende bestemmingsplan. Het bedrijf is gelegen binnen een zogeheten extensiveringsgebied. Binnen een extensiveringsgebied is uitbreiding van intensieve veehouderij niet toegestaan. Het plan stelt echter geen uitbreiding van het aantal dieren voor, maar wel een uitbreiding van staloppervlakte. Een oude stal op het terrein zal worden gesloopt en er zal een nieuwere grotere stal voor worden teruggebouwd. Dit zal gebeuren binnen het bestaande bouwblok.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat, dat het college in bepaalde gevallen van het bestemmingsplan af mag wijken. Het plan moet dan zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven. Vóór het opstellen van het ontwerp-besluit moet een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken op afspraak de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de overige stukken inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afweging van eventueel ingediende zienswijzen zal een definitief besluit worden genomen op de aanvraag omgevingsvergunning.

Op agenda van

Gemeenteraad op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Met algemene stemmen vastgesteld.