2325296 - Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een kapschuur aan de Geurdsweg 14

Op 5 november 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een kapschuur aan de Geurdsweg 14. Op het erf is onder andere de Stichting Zorggroep Erve Het Geurts gevestigd. Cliënten krijgen er dagbesteding. Het erf ligt als het ware aan twee zijden van de Geurdsweg. Bij het opstellen van het Veegplan Buitengebied is het koppelteken tussen de beide bouwvlakken aan weerszijden van de weg per abuis komen te vervallen, waardoor nu de verbondenheid tussen beide erfdelen niet meer in het bestemmingsplan aanwezig is en het hierdoor niet mogelijk is de gewenste schuur te bouwen.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat, dat het college in bepaalde gevallen van het bestemmingsplan af mag wijken. Het plan moet dan zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven. Vóór het opstellen van het ontwerp-besluit moet een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken op afspraak de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en de overige stukken inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afweging van eventueel ingediende zienswijzen zal een definitief besluit worden genomen op de aanvraag omgevingsvergunning.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.