2393022 - Concept Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling OD Twente

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen-waarin de gemeente deelneemt- in te dienen. Op 27 mei heeft de gemeenteraad de jaarstukken van de Omgevingsdienst Twente ontvangen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om hier een zienswijze op in te dienen. Daarnaast krijgt de raad de beschikking over aanvullende informatie, op basis waarvan zij kan bepalen of een aanvullende zienswijze gewenst is.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-7-2019
Opmerkingen uit de vergadering:
Bij het vaststellen van de agenda is dit agendapunt, op voorstel van de burgemeester, van de agenda afgehaald.

Gemeenteraad op 3-9-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.