2346674 - Benoeming fractievertegenwoordiger GroenLinks

Binnen de fractie van GroenLinks is een vacature voor de positie van fractievertegenwoordiger voor GroenLinks. Voorgesteld wordt mevrouw J.D. (Joyce) Vorgers hiervoor te benoemen voor de resterende raadsperiode.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt de heer Vennegoor (SP) mede, dat zij geen belemmeringen ziet om mevrouw Vorgers te benoemen als fractievertegenwoordiger namens GroenLinks.