2304125 - Vaststelling parameters in de herzieningen per 1 januari 2019

Jaarlijks worden de grondexploitaties herzien. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de toe te passen parameters: rente, kostenindexering en opbrengstindexering. Al sinds een aantal jaren worden de parameters aan de raad voorgelegd ter goedkeuring. In dit advies wordt het voorstel voorgelegd voor de parameters in de herzieningen van de grondexploitaties per 1 januari 2019.

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-1-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.