2337588 - Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT)

Op 6 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) besloten om de deelnemers voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) om te vormen tot een collegeregeling. Per 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regeling aangepast, per die datum is een gemengde regeling (waarin zowel Colleges als Raden en Staten zitting nemen) wetstechnisch niet meer mogelijk wanneer enkel collegebevoegdheden zijn overgedragen. Inhoudelijk zijn in de GR geen andere wijzigingen aangebracht dan wijzigingen die wettelijk nodig zijn.

Op agenda van

Politieke Markt B op 27-3-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Marcel Elferink (CDA), Han Daals (BurgerBelangen), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Mariska ten Heuw.

In de politieke markt worden ten aanzien van het voorliggende voorstel geen opmerkingen geplaatst. Het wordt daarom geagendeerd als hamerstuk voor de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 9-4-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.