2419046 - Rekenkameronderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo’

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat aan van het onderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo, in bedrijf, verder professionaliseren’ aangeboden aan de gemeenteraad. Een onderzoek naar de professionalisering van het vastgoedmanagement in een Vastgoedbedrijf. Het onderzoek was bedoeld om de ontwikkeling in de professionalisering van het vastgoedmanagement inzichtelijk te maken in relatie tot de doelstellingen die de raad aan de oprichting van het Vastgoedbedrijf heeft verbonden.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en de aanbevelingen. Voorgesteld wordt om de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen een aantal aanbevelingen uit te voeren.

Op agenda van

Politieke Markt B op 18-9-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling, Vincent Kamp (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink, Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits, Ambtelijke ondersteuning door: Roy Knobben (Afdelingshoofd Grondzaken), Christa Zeevalkink (Portefeuillemanager Vastgoedbedrijf).
Overige sprekers: Louis Rings (voorzitter Rekenkamercommissie), Mirjan Oude Vrielink (onderzoekster Rekenkamercommissie).

Na een toelichting vanuit de Rekenkamercommissie hebben de fracties met elkaar de onderzoeksresultaten en aanbevelingen besproken. De fracties besluiten de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen daar uitvoering aan te geven. De raad moet zelf bepalen hoe zij op dit thema geïnformeerd wenst te worden.
De aanwezige fracties besluiten dat het onderwerp als hamerstuk geagendeerd kan worden in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 1-10-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33
Met algemene stemmen vastgesteld.