3031526 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Watertorengebied

Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het watertorenensemble. De grens van dit plangebied wordt globaal gevormd door de Stadionlaan, Socratesstraat, Stroweg, de bebouwing aan de Parallelweg SS en de vijver in het Watertorenpark.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn twee zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Watertorengebied" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Watertorengebied op een punt te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Watertorengebied". Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 9-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (Burgerbelangen, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie). Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college.

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden:
33.
Stemverhouding:
Met algemene stemmen vastgesteld.