2357082 - Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een rood voor rood woning op te richten. Voor de gronden die binnen dit plan zijn gelegen geldt momenteel het bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2014 dat is vastgesteld door de raad op 19 april 2016. Het perceel heeft de bestemming "wonen". Naast vervanging van de reeds bestaande woning wordt de realisatie van een compensatiewoning in het kader van Rood voor Rood mogelijk wordt gemaakt. Er zijn twee locaties waar landschapsontsierende gebouwen worden gesloopt. Op de slooplocatie Rotersweg 23 wordt 572,3 m2 gesloopt. Op de locatie Stegenhoekweg 12 in Haaksbergen wordt 385 m2 gesloopt. Totaal wordt er dus 957,3 m2 gesloopt. Ook de overtollige verharding op beide erven zal verwijderd worden (ter grootte van circa 500 m2). Ter compensatie wordt er een woningbouwkavel gerealiseerd. Er is een Ruimtelijk Kwaliteitsplan Rood voor Rood opgesteld met een ruimtelijke onderbouwing voor deze ontwikkeling. De bovenstaande afspraken zijn op 3 april 2018 vastgelegd in een exploitatie-overeenkomst Rood voor Rood.
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Mevrouw Mooijman was afwezig tijdens de stemming.
Met algemene stemmen vastgesteld.