3052787 - Voorstel inzet middelen innovatie, preventie en versnelling

Met het vaststellen van de Kadernota en Beleidsbegroting 2020-2023 hebben college en gemeenteraad besloten tijdelijk extra geld beschikbaar te stellen voor 'innovatie, preventie en versnelling'. Geld dat wij van het Rijk hebben ontvangen uit het Fonds tekortgemeenten en die zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve (geoormerkt als 'Algemene Reserve sociaal domein'). Er is ruim € 2,4 mln beschikbaar.
Innovatie, versnelling en preventie worden gezien als belangrijke elementen om de tekorten in het sociale domein terug te brengen. In lijn met en in aanvulling op het Interventieprogramma sociaal domein Hengelo (juli 2018). Daarbij heeft de gemeenteraad aangegeven niet te willen bezuinigen op preventie en is uitgesproken dat de kosten vaak voor de baten uit gaan.
In januari jl. hebben college en gemeenteraad gesproken over een concept voorstel voor het besteden van deze middelen. Met de input van de gemeenteraad is dit voorstel aangepast en uitgewerkt. De gemeenteraad heeft nu een besluit genomen over de besteding van (een deel) van de middelen voor innovatie, preventie en versnelling. Waarbij zij inzetten op innovaties die aansluiten bij de Hengelose praktijk, op doelgerichte, effectieve preventiemaatregelen en/of op versnelling van het interventieprogramma.

Op agenda van

Politieke Markt A op 9-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Frits Albek (ProHengelo), Mitchell Boers en Cynthia van der Zweth (beiden namens de VVD), Marie-José Huis in't Veld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt en Daniëlle Alink (beiden namens de PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie). Wethouders Claudio Bruggink, Mariska ten Heuw en Bas van Wakeren zijn aanwezig namens het college.

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden:
33.
Stemverhouding:
Met algemene stemmen aanvaard.