3260836 - Bestemmingsplan Marskant en beeldkwaliteitplan Marskant

Het plangebied betreft het terrein waar voorheen een brandweerkazerne, een politiebureau en een basisschool waren gevestigd. De voormalige brandweerkazerne en het politiebureau zijn jaren geleden gesloopt, de basisschool is sinds oktober 2020 niet meer in gebruik en is inmiddels ook gesloopt.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Marskant, Willemstraat, Berflobeek en het pand 'Markant'. In het plangebied is de bouw van maximaal 28 woningen voorzien. In het oostelijk deel achttien stadswoningen aan de zijde van de Marskant en in het westelijk deel tien stadsvilla's langs de Berflobeek.
Ook is het 'Beeldkwaliteitplan Marskant' opgesteld. Dit is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken.
Het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan. In de 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Marskant' is de inhoud van de zienswijze samengevat en van commentaar voorzien. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het bestemmingsplan Marskant.
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Marskant en het beeldkwaliteitplan Marskant vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 14-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier Anke Haarhuis.

Sprekers namens de fracties:
Anoesjka Kemperink (Pro Hengelo), Sander Janssen en Brigiet Schoemaker (beiden VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), raadslid Marie-José Huis in 't Veld.
Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens college.
Aan het begin van de vergadering heeft dhr. Van Essen ingesproken en later heeft ook dhr. Vermeulen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.