2310707 - Vaststellen plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. De Omgevingswet bundelt de regelgeving over de fysieke leefomgeving, waaronder ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.
Vanwege de complexiteit en de vele verschillende onderdelen, is ervoor gekozen om de implementatie van de Omgevingswet in een programma op te pakken. Eén van de inspanningen di ede meeste inzet van de ambtelijke organisatie zal vragen, is het opstellen van een omgevingsvisie voor het Hengelose grondgebied. Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving, waarin gezondheid, veiligheid en een goede omgevingskwaliteit in samenhang wordt bekeken. Gestart wordt met het opstellen van een 'omgevingsvisie Buitengebied.' De raad wordt voorgesteld het plan van aanpak Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 30-1-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Wiert Wiertsema, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Edith van der Brugh (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (Lokaal-Hengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college: Wethouder Gerard Gerrits, ambtelijke ondersteuning door Maarten Lenferink (Juridisch adviseur)

De fracties hebben hun oordeel gegeven over het voorliggende plan van aanpak om te komen tot de Omgevingsvisie voor het Buitengebied. De discussie in de aankomende raadsvergadering zal zich met name toespitsen op de rol en positie van de gemeenteraad, bijvoorbeeld tijdens de kaderstellende fase en gedurende het co-creatieproces.

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring van de heer Daals (Burgerbelangen) en mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie)