2361614 - Omgevingsvisie Buitengebied: vaststellen kader en thema's

De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen voor hun grondgebied. Een omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie voor het gehele Hengelose grondgebied wordt opgebouwd uit tenminste drie deelvisies. De omgevingsvisie Buitengebied betreft de eerste deelvisie.
De eerste stap in het proces om te komen tot de omgevingsvisie Buitengebied wordt, conform het Plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied, gevormd door het opstellen van het kader. Het kader vormt het speelveld waarbinnen de omgevingsvisie Buitengebied in co-creatie kan worden ontworpen in de fasen 3 (visievormging) en 4 (verdieping).

Op agenda van

Politieke Markt A op 12-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Vincent Kamp (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (Pvda), Jeanet Nijhof-Sleen (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie)
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door Gonny Boers (Juridisch Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening).

De fracties gaan unaniem akkoord met het voorliggende stuk en constateren dat het proces zorgvuldig wordt doorlopen, met daarbij de nodige communicatie. De zaak komt terug als Hamerstuk op de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Mevrouw Mooijman was afwezig tijdens de stemming.
Met algemene stemmen vastgesteld.