2389021 - Jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Hengelo

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad. In de programmarealisatie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoud van het gevoerde beleid en beheer. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid waren. De jaarrekening sluit met een batig saldo van ruim € 12,2 miljoen. Dit overschot bestaat voor een groot deel uit bedragen die de komende jaren alsnog uitgegeven moeten worden. Uiteindelijk resteert er ongeveer € 5,1 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Op agenda van

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene
stemmen vastgesteld.
Deze zaak is een vervolg op zaak 2353073 'jaarverslag en jaarrekening 2018 Gemeente Hengelo.' Deze oude zaak over de jaarrekening en het jaarverslag 2018 is behandeld tijdens een politieke markt op 5 juni 2019