2280053 - Resultaat onderzoek Rekenkamercommissie Duurzaamheid als Hobbyisme

De Rekenkamercommissie Hengelo biedt het resultaat aan van het onderzoek ‘Duurzaamheid als hobbyisme?’. Een onderzoek naar de stand van zaken van de beleidsambities en -doelstellingen van de gemeente Hengelo.
De rekenkamercommissie heeft in de periode juni 2017 tot en met april 2018 onderzocht hoe het anno 2017 met de duurzame ontwikkeling staat. Met het voorliggende rapport wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad inzicht geven in het gevoerde duurzaamheidsbeleid en aanbevelingen doen die aan de (verdere) realisatie van het Hengelose duurzaamheidsbeleid kunnen bijdragen. De raad wordt onder meer voorgesteld om de aanbevelingen aan het college aan te bieden ter opvolging én om zelf een raadswerkgroep te vormen die gaat bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Hengelo.
In de raadsvergadering van 6 november is dit besluit geamendeerd vastgesteld (amendement C04- A01) . Daarbij is beslispunt 3 vervallen.

Op agenda van

Politieke Markt B op 3-10-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Wiert Wiertsema, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Frits Albek (ProHengelo), Bastiaan van het Reve (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Vincent Kamp (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Mireille Verheul (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college: Wethouder Claudio Bruggink
Overige sprekers: Louis Rings (Voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo), Mirjan Oude Vrielink (Onderzoekster Rekenkamercommissie Hengelo), Frank Peters (ProHengelo)

De voorzitter van de rekenkamercommissie heeft de totstandkoming en bevindingen van het onderzoek toegelicht. De fracties geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te willen nemen en aan het college aan te bieden ter opvolging. Onderdeel van de aanbevelingen is het oprichten van een raadswerkgroep Duurzaamheid. De zaak komt ter besluitvorming terug in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen wordt het geamendeerde agendapunt vastgesteld.