2262099 - Vaststellen bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers

Over het ontwerpbestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers is vooroverleg gepleegd met de provincie en andere overleginstanties waaronder het waterschap en de gemeente Dinkelland. Er zijn geen reacties ingediend. Er wordt ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er één zienswijze ingediend namens meerdere buurtbewoners. In de 'Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers', die als bijlage in het bestemmingplan Dalmeden, CPO Kamers is opgenomen, is de inhoud van de zienswijze samengevat en beantwoord. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden, CPO Kamers te wijzigingen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 3-10-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; vincent Mulder - Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college, Sam Landman (projectleider) en Gonny Boers (afdeling Ruimte en Wonen) zijn aanwezig als ambtelijke ondersteuning.
Inspreker; Marco Klein Paste geeft een inspraakreactie ter toelichting op de gezamenlijke zienswijze van de buren.

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 8 stemmen tegen van Lokaal-Hengelo, PVV en SP en 28 stemmen voor wordt het agendapunt vastgesteld.
Stemverklaring van de heer Vennegoor (SP).