3081492 - Voorstel kaders en voorbereidingskrediet proces Marktplein

Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad het Integraal Actieplan voor een Vitale Binnenstad vastgesteld. Eén van de belangrijkste acties uit dit plan is de herinrichting van het Marktplein.
In juni 2019 hebben college en raad geconcludeerd dat het plan van West 8 (De Hijschkamer) niet binnen de gestelde kaders paste. Tijdens de politieke markt op 27 juni 2019 heeft de raad aangegeven dat een nieuw plan moet worden gemaakt met maximaal draagvlak onder de bevolking. Tijdens de politieke markt van 20 november 2019 is aangegeven dat de raad de voorkeur geeft aan een proces van co-creatie om tot dit draagvlak te komen.
Het proces tot het komen van het ontwerp wordt samen met bureau de Rode Wouw opgepakt. Het bureau zal in de lead zijn voor de participatiemomenten en daarin de begeleider zijn voor de verschillende stakeholders.


We willen middels co-creatie komen tot een breed gedragen ontwerp voor het Marktplein. Hierbij moet de samenleving van Hengelo zich gehoord en gezien voelen. Op 13 februari jl. is dit tijdens een werkatelier met de Raad besproken. De uitkomsten van het werkatelier hebben geleid tot bijgevoegd kaderdocument.
In de tussentijd is de corona-crisis uitgebroken en dit heeft een grote impact op het organiseren van grote bijeenkomsten en daarmee de uitvoering van de participatie. Naar aanleiding daarvan is een aangepaste wijze van communicatie voorgesteld waarin rekening houdend met de doelstelling van een groot draagvlak en met de corona-maatregelen de participatie wordt vorm gegeven.
Op 2 juni jongstleden is dit document met zowel proceskaders als inhoudelijke kaders in een beeldvormende politieke markt besproken. Naar aanleiding daarvan zijn opmerkingen gemaakt door de raad. Een deel van de opmerkingen zijn verwerkt in een aangepast kaderdocument.

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Anke Haarhuis, Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Seviye van Wier, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Han Daals, Burhan Çarlak (BurgerBelangen), Marie-José Luttikholt (PvdA), Joyce Vorgers (GroenLinks), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie), Hugo Koetsveld, Gerard Vennegoor (SP), Jeanet Nijhof (PVV), Brigiet Schoemaker, Cynthia van der Zweth(VVD), Hanneke Steen, Ron Wesseling (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Leo Janssen (Lid Janssen).

Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door Estivani Kemerink op Schiphorst (Teammanager Advies & Control), Joop Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager)
Overige sprekers: De heer De Gruil (Erfgoedcommissie)

Over de Kaders en het Voorbereidingskrediet Proces Marktplein is oordeelsvormend gesproken in deze politieke markt. Door fracties zijn suggesties gedaan om tot wijziging of aanvulling van de voorliggende kaders te komen. Een aantal fracties (bijvoorbeeld de VVD, PvdA en Lid Janssen) heeft aangekondigd met een amendement te komen tijdens de besluitvormende behandeling op de raadsvergadering van 1 juli (met uitloop naar 2 juli)

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaringen: hr. Fiechter (VVD), hr. L. Janssen, hr. Ten Barge (D66), hr. Daals (BB), mevr. v.d. Beukel (CU)