2256864 - Vaststellen bestemmingsplan Deldenerstraat naast 306

Het bestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306 maakt het oprichten van één woning mogelijk op het perceel gelegen ten westen van Deldenerstraat 306.
Het ontwerpbestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306' heeft van 11 juli tot en met 21 augustus 2018 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Deldenerstraat naast 306' vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft niet te worden vastgesteld, aangezien er een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer.

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.