2315935 - Verordening Adviesraad Sociaal domein en clientenraden

De gemeente Hengelo heeft een Adviesraad Sociaal domein en twee cliëntenraden, de Wmo cliëntenraad en Cliëntenraad Minima. Het doel van de adviesraad is om het college te adviseren over de veranderingen en strategische beleidsontwikkelingen in het sociale domein. De cliëntenraden adviseren het college over de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan wel de Participatiewet.
Dit is vastgelegd in het beleidsplan 'Met respect … op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning' (vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2014) en de moties ‘Geef de jeugd een eigen stem’ (van 29 oktober 2014) en ‘Clientparticipatie’ (van 10 juni 2015).
Na de start van de Adviesraad sociaal domein (medio 2016) en gesprekken met de cliëntenraden over hun (veranderende) rol, bleek al snel dat de bestaande regeling/verordening voor cliëntenparticipatie niet meer voldeed. In overleg met de advies en cliëntenraden is besloten een nieuwe gezamenlijke verordening op te stellen: Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo. Deze word nu vastgesteld voor de gemeenteraad.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Ingetrokken

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in één termijn. Na beraadslaging besluit de raad het raadsvoorstel niet in stemming te brengen. Het college gaat de verordening aanpassen en opnieuw aan de raad aanbieden.