2402705 - Vaststellen ontwikkelcriteria Watertorengebied

Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen woningbouwlocaties en het watertorenensemble. Voor de welstandstoetsing van een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de Welstandsnota. Echter, aangezien de Welstandsnota uitgaat van de bestaande situatie, zijn voor de betreffende locatie de ontwikkelcriteria Watertorengebied opgesteld. De ontwerp ontwikkelcriteria Watertorengebied hebben van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt nu voorgesteld de ontwikkelcriteria Watertorengebied vast te stellen.
Door vaststelling van de ontwikkelcriteria Watertorengebied moet ook de Welstandsnota worden aangepast. De ontwikkelcriteria Watertorengebied worden opgenomen in de lijst van vastgestelde plannen in paragraaf 3.9 van de Welstansnota. Op de bij de Welstandnota behorende kaarten wordt een arcering opgenomen om aan te geven waar de ontwikkelcriteria Watertorengebied van toepassing zijn.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-9-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.