3235060 - Bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op de percelen Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 een rood voor rood woning te realiseren. Dit ter compensatie van de sloop van ongeveer 2100 m2 landschapsontsierende bedrijfsbebouwing. Op perceel Deldenerdijk wordt ook een voormalige bungalow gesloopt en op een ander plek binnen het perceel herbouwd (als schuurwoning). Tevens wordt op beide percelen geïnvesteerd in de landschappelijke kwaliteit. De bovenstaande afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst rood-voor-rood.
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied Deldenerdijk 55 en Wolfkaterweg 31 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.