3310147 - 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (APV 2019)

Het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgas vormt een niet te onderschatten probleem bij
voornamelijk jongeren. Het geeft gezondheidsrisico’s en veroorzaakt hinder en overlast. Gemeente Hengelo heeft daarom een bepaling opgenomen in de Algemene plaatselijk verordening 2019. Landelijk is inmiddels een andere bepaling gemaakt die meer mogelijkheden biedt om op te treden tegen overlast als gevolg van lachgasgebruik. Deze bepaling wordt nu opgenomen in de APV.
Het college kan daarna een gebied aanwijzen waarbinnen het gebruik en bezit van lachgas verboden wordt, net zoals op dit moment geldt voor de binnenring in het centrum van de stad.
De tekst van de bestaande bepaling over woonoverlast wordt aangepast, zodat deze overeenkomt met de tekst van de Gemeentewet.

Op agenda van

Gemeenteraad op 24-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.