2282840 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging

In het masterplan Hart van Zuid is de functionele invulling van het Vereenigingsgebouw vastgelegd. Uitgangspunt is het Vereenigingsgebouw te transformeren met functies zoals congres-, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten voor het versterken van het economisch en internationaal profiel van Twente. In 2016 is met Infestos overeengekomen dat zij de herontwikkeling van het gebouw wil gaan oppakken. Infestos is van plan het Vereenigingsgebouw, gelegen aan de Berfloweg 1, te transformeren en uit te breiden tot hotel-, congres-, vergader- en horecafaciliteit. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging voorziet in deze herziening.
Het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging heeft van 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend. In de 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging' is de inhoud van de zienswijze samengevat en van commentaar voorzien. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in de regels of de verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging. Wel worden enkele ambtelijke wijzigingen voorgesteld in de toelichting en regels van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de 'Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging'. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging gewijzigd vast te stellen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.