2398150 - Vaststellen bestemmingsplan Medaillon 2018

Het bestemmingsplan Medaillon 2018 betreft de actualisatie van het bestemmingsplan Medaillon uit 2008 inclusief de partiële herzieningen voor de deelgebieden 10 en 11 uit 2014. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europalaan, het VMBO aan de Fré Cohenstraat, de Adriaen Brouwerstraat, de George Breitnerstraat, de Dijksweg, de Coba Ritsemastraat, de woningen aan de Achterhoeksedwarsweg en de Achterhoekse Molenweg. Aan de westzijde van het plangebied ligt het bedrijventerrein Westermaat. Het plangebied Medaillon 2018 bestaat uit woningen met de daarbij behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. Het maximaal aantal te bouwen woningen in het plangebied neemt met vier af ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan.
Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat bij vier woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Voor deze woningen zijn hogere geluidgrenswaarden vastgesteld. De ambitiewaarde voor het gebiedstype verkeerszone wordt niet overschreden.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.