Interpellatiedebat over actieve informatieplicht van het college

Namens de fracties van het CDA, ProHengelo en BurgerBelangen is het verzoek ontvangen voor het houden van een interpellatiedebat. De fracties wensen een interpellatiedebat te houden over de volgende kwestie:
De invulling door het College van de actieve informatieplicht van het College aan de Raad ten aanzien van de zorgplicht de gemeenteraad in staat te stellen haar controlerende, bijsturende en kaderstellende rol te vervullen.
Op 19 juni konden de inwoners van Hengelo in TC Tubantia lezen dat de gemeentesecretaris in 2018 een extern bureau opdracht heeft gegeven het functioneren van het ambtelijk apparaat te evalueren, waarvoor onder meer inwoners zijn bevraagd. De conclusies zijn ter kennis van het college gebracht, maar op dat moment niet aan de gemeenteraad gestuurd.
Inmiddels is het raadsbreed afgesproken dat we de inhoud van het rapport zullen bespreken in een politieke markt, dit najaar. Er blijft echter een aantal politieke vragen over, waarover de fracties nog voor het reces met het college in debat wil.

Op agenda van

Gemeenteraad op 8-7-2020
Resultaat vergadering: Niet vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Besproken. Geen besluitvorming.