3258925 - Bestemmingsplan Parapluplan Gasleiding omgeving Boldershoekweg-Boekeloseweg

Het doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van een nieuwe hogedruk aardgastransportleiding tussen een bestaande gasleiding aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Twentekanaal (ter plaatse op het grondgebied van de gemeente Enschede) en een nieuw aan te leggen gasontvangstation op het terrein van Nouryon Industrial Chemicals op het bedrijventerrein Twentekanaal in Hengelo. Aanleiding voor de aanleg van het nieuwe buisleidingtracé is de omschakeling van G-gas (Groningen kwaliteit) naar H-gas (hoog calorisch gas) door het bedrijf Nouryon. Dit bedrijf is één van de grote industriële verbruikers van G-gas, die door een recente wetswijziging vanaf 31 oktober 2022 overgeschakeld moeten zijn naar gebruik van H-gas of een ander duurzaam alternatief. Om H-gas te kunnen leveren bij Nouryon, moet een nieuw buisleidingtracé worden aangelegd tot aan het gasontvangststation bij het bedrijf. Dat gasontvangststation maakt echter geen deel uit van voorliggend bestemmingsplan, het gasontvangststation past immers binnen de geldende bestemming. Er wordt een nieuw hoofdtransportleiding (HTL) aangelegd. De huidige planologische regelingen die gelden voor het tracé, staan de aanleg van deze leiding niet toe.
Het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Gasleiding omgeving Boldershoekweg-Boekeloseweg heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.