2271226 - Onderwijshuisvesting programma en overzicht 2019

Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft.
De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.
De aanvragen en de beoordeling van de ingediende aanvragen voor het programmajaar 2019 zijn met de afzonderlijke schoolbesturen besproken. Aan de hand van deze overleggen is een concept programma en -overzicht opgesteld. Dit concept is besproken op 4 juli 2018 in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Het programma en overzicht worden nu ter besluitvorming aan het college en de raad aangeboden.

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.