3110653 - Zienswijze begrotingswijziging Regio Twente inz. OZJT.VTT

De gemeente Hengelo is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De Regio Twente, met 14 deelnemende gemeenten heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van zijn rechtsgebied. Dit doet de Regio Twente op onder meer de volgende terreinen:
Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning; Sociaaleconomische structuurversterking en recreatieve voorzieningen.
De gemeenteraad wordt middels dit raadsvoorstel in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de structurele begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente inzake OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT).

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding:met algemene stemmen vastgesteld.