2460609 - Benoeming leden commissie Klankbordgesprekken burgemeester en raad

Namens de gemeenteraad hebben de fractievoorzitters uit de raad tot taak om regelmatig klankbordgesprekken met de burgemeester te houden. Bij raadsbesluit nr. 1086515 heeft de gemeenteraad daartoe in zijn vergadering van 6 december 2016 een verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad vastgesteld.
In dit raadsadvies wordt de raad voorgesteld om te stemmen over de voordracht van zeven fractievoorzitters als leden van de klankbordcommissie.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Namens de stemcommissie deelt de heer Evers mede dat er in totaal 34 geldige stembriefjes zijn ingeleverd.
Met de volgende stemverhouding zijn de leden benoemd: mw. Van den Beukel, dhr. Daals, dhr. Ten Barge, dhr. Fiechter en mw. Luttikholt 34 stemmen, mw. Steen-Klok 33 stemmen en dhr. Wiertsema 31 stemmen.
Het voorstel is met algemene stemmen vastgesteld.