3093466 - Motie inz. Pilot na-scheiden afval

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met 12 stemmen voor van BB/VVD/lid Janssen/LH/PVV en 22 tegen verworpen.