3093517 - Motie inz. Gedenkplek veteranen

Op agenda van

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden 34.
Met 9 stemmen voor van VVD/LH/Lid Janssen/PVV en 25 tegen verworpen.