3081681 - Initiatiefvoorstel inzake Maai- en Zaaibeleid

Op basis van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo heeft SP-raadslid Huis in’t Veld op 15 mei 2020 een initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.
Het college heeft hierop gereageerd door op 16 juni middels een brief wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad te brengen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 23-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis,
Inleiding door mevr. Huis in 't Veld (SP), initiatiefneemster van dit voorstel.
Sprekers namens de fracties: Herbert Capelle en Edith van der Brugh (beiden namens Pro Hengelo), Mitchell Boers (VVD), Floor van Grouw (SP), Ron Wesseling, Bernadette Morskieft en Nuri Akfidan (allen namens het CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals en Burhan Carlak (beiden namens BurgerBelangen), Joyce Vorgers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink en Petra Nijhuis (Beiden namens de PVV).
Insprekers zijn mevr. Marian Ruepert en dhr. Piet Vendel. Wethouder Ten Heuw is namens het college aanwezig .

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 32.
Met algemene stemmen vastgesteld.