3309856 - uitvoeringskrediet Marktplein e.o.

Nadat de raad het voorlopig ontwerp voor het Marktplein heeft vastgesteld op 31 maart is dit verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat uitvoeringsgereed is. Dit ontwerp is nu definitief en past volledig binnen de eerder afgegeven kaders. De raad wordt voorgesteld het hiervoor benodigde krediet ter beschikking te stellen waarna de uitvoering op korte termijn kan starten.

Op agenda van

Politieke Markt A op 2-11-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Brigiet Schoemaker (VVD), Frank Peters (ProHengelo), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Herbert Capelle (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door: Ivo Heijenrath (Projectleider Marktplein), Joop Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager).
Overige sprekers: Wim Voogt (Okra Landschapsarchitecten).

Na een inleidende presentatie over het definitieve ontwerp van het marktplein en de omliggende winkelstraten hebben de aanwezigen gesproken over het voorliggende voorstel tot verlenen van een uitvoeringskrediet. De aanwezigen kunnen daarmee unaniem instemmen en daardoor kan het voorstel worden geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende raadsvergadering.
Vanuit het college is toegezegd dat de raad een overzicht ontvangt van de (stand van zaken van de) diverse binnenstadsbudgetten.

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring: mw. S. van den Beukel (ChristenUnie).