2044397 - Bestedingsplan bodem en ondergrond

De raad wordt voorgesteld om het bodembestedingsplan 2020 en 2021 vast te stellen. Hierin is beschreven hoe de middelen uit de reserve bodem besteed zullen worden.

Op agenda van

Politieke Markt B op 12-1-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties:
Sander Janssen (VVD), Edith van der Brugh (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Jan Evers (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV), Fokke Morssink (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Claudio Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Joris Rooiman (Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker bodem).

Er is oordeelsvormend gesproken over het bestedingsplan bodem en ondergrond. Resultaat van de bespreking is dat het dictum van het voorliggende besluit aangepast dient te worden. Na aanpassing wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering. Indien fracties niet akkoord zijn met de wijziging in het dictum kan de aard van het agendapunt worden gewijzigd naar bespreekstuk.

Gemeenteraad op 10-2-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.