3178315 - Bestemmingsplan kavels Stromen

Voor het woongebied Stromen is, op basis van het in 2008 door de raad vastgestelde globale bestemmingsplan Dalmeden, een uitwerkingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen is in 2013 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Door de gedeeltelijke vernietiging van het globale bestemmingsplan Dalmeden door de Raad van State, konden in 2013 enkele kavels niet meegenomen worden in het uitwerkingsplan. Hiervoor is het nu voor liggende bestemmingsplan opgesteld. Naast het mogelijk maken deze drie nieuwe bouwkavels, biedt het voorliggende bestemmingsplan de mogelijkheid om één kavel te splitsen in twee kavels (hoek Hollands Diep en Biesbosch). Door de grootte, de vorm en de ligging kunnen hier twee kavels van worden gemaakt met afmetingen die meer tegemoet komt aan de behoefte van kavelzoekers. Het splitsen van de kavel doet geen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit en past in de voor Dalmeden vastgestelde uitgangspunten.
Het ontwerp bestemmingsplan kavels Stromen heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan kavels Stromen vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-2-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring: mevrouw Nijhof (PVV).