2291234 - Eindafrekening fractievergoeding 2017

Op grond van de bepalingen in de Verordening op de fractieondersteuning ontvangen de fracties in de gemeenteraad jaarlijks een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bijdrage mag worden besteed aan in de verordening omschreven doelen. Na afloop van het jaar verantwoorden de fracties de besteding van die bijdrage. Deze verantwoording is intern getoetst door de financieel adviseur voor de griffie en de griffier. Op basis van hun bevindingen wordt voorgesteld de bijdragen over 2017 vast te stellen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-3-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.