3142761 - Integraal veiligheidsbeleid 2021-2024

Iedere vier jaar stelt de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid vast. Conform de meerjaren beleidsbegroting wordt de raad nu de nieuwe nota met de titel “samen uitvoering geven aan veiligheid” aangeboden. In deze nota liggen zowel de uitgangpunten waarbinnen het beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd als ook de concrete beleidsdoelstellingen vast. Daarnaast is aangegeven welke activiteiten het college de komende 4 jaren wil uitvoeren om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Met dit plan wordt een helder kader gecreëerd voor het veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaren.

Op agenda van

Politieke Markt A op 8-12-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.

Sprekers namens de fracties: Frits Albek (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Ilhan Cetikaya (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Elske Mooijman (GroenLinks), Jeannet Nijhof (PVV), Gerard Kemna (PvdA), Raadslid Herbert Capelle.

Burgemeester Schelberg is als portefeuillehouder namens het college aanwezig.

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring: mw. S. van den Beukel (ChristenUnie) en mw. M.J. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld).