3128347 - Beleidskader woonwagenstandplaatsen

Het college B en W van de gemeente Hengelo vraagt aan de raad om het beleidskader inzake woonwagenstandplaatsen vast te stellen. Bovendien laat het college door de ambtelijke organisatie onderzoek doen naar de haalbaarheid en kosten van tenminste één nieuwe woonwagenlocatie. Aanleiding voor dit onderzoek is een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, dat het Rijk samen met gemeenten heeft ontwikkeld. Daarin stelt het rijk dat gemeenten meer rekening moeten houden met de wensen en de cultuur van woonwagenbewoners en voorzien in voldoende standplaatsen. Naar aanleiding hiervan hebben Welbions en de gemeente Hengelo een verkenning en behoeftepeiling uitgevoerd. Er zijn nu drie locaties in Hengelo voor woonwagens aan de Zwavertsweg, César Franckstraat en de Twekkelerweg met in totaal 12 standplaatsen. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat er behoefte is aan nieuwe woonwagenstandplaatsen. Dit onderzoek zal volgens verwachting voor 1 maart 2021 worden afgerond. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het vervolg.

Op agenda van

Politieke Markt A op 15-12-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Bastiaan van het Reve (VVD), Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Han ter Beek (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herbert Capelle (Lid Capelle).
Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning: Elmar van den Berg (Ruimte, economie en wonen).
Overige sprekers: Kevin Welles (inspreker), Gea Huizinga (inspreker), Antoinet de Boer (Welbions).

Op basis van de bespreking in de politieke markt kan het stuk worden geagendeerd als hamerstuk in de raadsvergadering van 13 januari aanstaande.

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.