3077873 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Spoorfietsen

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, en gebruikt kunnen worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt (FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden.
Het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 11 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen. Ook zijn er ambtelijk enkele wijzigingen aangebracht. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Spoorfietsen". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Spoorfietsen gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt B op 15-12-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers Griffier: Anke Haarhuis

Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Jos Rikkerink (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), raadslid Marie-José Huis in't Veld en raadslid Herbert Capelle.

Namens het college is wethouder Gerard Gerrits aanwezig.

Insprekers: Dhr. de Roo (buurtbewoner), dhr. Knol (namens de initiatiefnemers) dhr. Overbeek (namens Vereniging Behoud Twekkelo), Dhr. Robers van Robers Advocaten (namens zijn cliënten).

De conclusie van de sessie is dat het voorstel als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering in januari 2021 en dat de fracties van de SP en het CDA zich in de tussentijd nog even beraden of ze het mogelijk niet alsnog wensen te bespreken in de raad.

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring: R. Oude Munnink.