3253498 - Visie bodem en ondergrond

Het wordt steeds duidelijker dat bodem en ondergrond onmisbaar zijn om een aantal grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie en verbeteren van biodiversiteit. De visie geeft niet zozeer harde kaders aan, maar beschrijft onze gemeentelijke uitgangspunten, waar kansen en knelpunten liggen en op hoofdlijn welke acties daaruit voort kunnen vloeien. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij allerlei stedelijke ontwikkelingsprocessen te betrekken kunnen hun kwaliteiten beter worden ingezet. Alles met als doel om bodem en ondergrond te beschermen en tegelijkertijd op een duurzame manier in te zetten voor de realisatie van maatschappelijke opgaven.


Het college de visie opgesteld in samenwerking met de gemeenten Almelo en Enschede. Processen in bodem en ondergrond houden zich immers niet aan gemeentegrenzen. Dit betekent niet dat er één visie voor alle drie gemeenten is. Een deel is vrijwel identiek en waar nodig is er maatwerk per gemeente. Deze samenwerking tussen drie gemeenten is een redelijk unieke situatie.


Als vervolg komt er, ook deels in samenwerking met de andere gemeenten, een werkprogramma, waar concrete acties in beschreven worden.

Op agenda van

Politieke Markt A op 1-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Hanneke Steen, Griffier Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Edith van der Brugh (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling en Nuri Akfidan (beiden CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college is wethouder Bruggink aanwezig.

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: Met algemene stemmen vastgesteld.