2419051 - Rekenkameronderzoek ‘Veiligheidsregio Twente’

De gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2018 onderzoek laten doen naar de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Twente (VRT). Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar. In de conclusies en aanbevelingen vatten de Rekenkamercommissies de taken van de VRT kort samen. Daarnaast bevat de notitie de aanleiding voor het onderzoek en de belangrijkste aanbevelingen die aan de gemeenteraden worden meegeven.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en de aanbevelingen. Voorgesteld wordt om de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen daar uitvoering aan te geven.

Op agenda van

Politieke Markt B op 4-9-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Marcel Elferink (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA).
Namens het college aanwezig: portefeuillehouder Sander Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door Ruud Elferink (Beleidsmedewerker veiligheid en crisisbeheersing).
Overige sprekers: Louis Rings (voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo)

Na een toelichting vanuit de voorzitter van de Rekenkamercommissie spreekt de raad over het onderzoeksrapport, de conclusies en aanbevelingen. De aanwezige fracties kunnen instemmen met het voorliggende voorstel en zodoende wordt dit als 'hamerstuk' geagendeerd voor de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 17-9-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.