2297266 - 5e wijziging beleidsbegroting 2018

De 5e wijziging Beleidsbegroting 2018 betreft de verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van de raad en het college in de Beleidsbegroting 2018, alsmede enkele technische aanpassingen die budgettair neutraal verlopen.
Fonds tekortgemeenten:
Vooruitlopend op de decembercirculaire 2018 van het gemeentefonds, wordt voorgesteld de middelen uit het Fonds tekort gemeenten, circa € 8,45 miljoen voor Hengelo, toe te voegen aan de algemene reserve. Deze middelen zullen binnen de algemene reserve worden geoormerkt als ‘algemene reserve sociaal domein’. De middelen zijn een gedeeltelijke compensatie voor de ontstane tekorten in de jaren 2016 en 2017 op de nieuwe taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd.

Op agenda van

Gemeenteraad op 18-12-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen.